Lavar och mossor utmed Pinnån i Örkelljunga

Detta är en sammanställning av moss- och lavfynd som gjorts i samband med inventeringar utmed Pinnån på uppdrag av Örkelljunga kommun. Fynden är från två tillfällen; fynd i samband med framtagande av förslag till skötselplan för blivande reservat vid Pinnån 2005 (Andreas Malmqvist) samt fynd i samband med en fördjupad inventering av lavar och mossor den 10/5 2007 (Henrik Weibull och Andreas Malmqvist). Lavar har främst eftersökts på träd medan mossor har inventerats på träd, stenar/block och på marken. Inventeringarna är inte fullständiga utan har i första hand fokuserat på naturvårdsintressanta arter samt i viss mån på karaktärsarter. De mest intressanta arterna återföljs av en kort text.

Pinnån med kungsbräken i förgrunden. Foto: Perry Vigelsbo

Karaktärsarter lavar

Bladlavarna skrynkellav Parmelia sulcata, färglav Parmelia saxatilis, blåslav Hypogymnia physodes och näverlav Platismatia glauca samt skorplavarna blemlav Phlyctis argena och bitterlav Pertusaria amara är vanliga karaktärsarter på allehanda träd utmed Pinnån. På barken av klena askar och hassel- stammar växer ett speciellt lavsamhälle med de mindre allmänn a skorplavarna jaguarfläck Arthothelium ruanum, Pertusaria pupillaris och skriftlav Graphis scripta.

Mussellavens små fruktkroppar har en musselliknande form med en yttre uppvikt kant. I fuktigt tillstånd har laven en mycket speciell grönblå färg. I torka är den mer rent grå. Den växer bland fuktig mossa på några askar utmed ån.

Karaktärsarter mossor

Den näringsrika miljön intill ån påverkas kraftigt av återkommande översvämningar, vilket återspeglas i mossfloran. På organisk jord i svämzonen är fickpellia Pellia epiphylla, stor fickmossa Fissidens adianthoides och bräkenfickmossa Fissidens osmundoides vanliga. På marken dominerar storvuxna arter som spärrsprötmossa Eurhynchium praelongum, sumpvitmossa Sphagnum palustre, kransmossa Rhytidiadelphus triquetrus och spjutmossa Calliergonella cuspidata. Rikbarksträd såsom ask har en artrik sammansättning där de vanliga arterna bergklomossa Hypnum cupressiforme, samboradula Radula complanata och stor ärgmossa Zygodon rupestris ofta dominerar.

Skyddsvärda lavar

Glansfläck Arthonia spadicea (signalart) – rikligt på främst al
Rostfläck Arthonia vinosa (signalart) – sparsamt på ek
Lönnlav Bacidia rubella (signalart) sparsamt på ask
Mjölig knopplav Biatora gyrophorica (mindre allmän) – sparsamt på ask
Havstulpanlav Thelotrema lepadinum – (signalart) sparsamt på ek
Örlav Hypotrachyna revoluta – Rödlistad som Sårbar (VU)

Örlav är en bladlav som liknar skrynkellav eller blåslav. Efter att varit försvunnen från Skåne återupp- täcktes örlav vid Pinnån 2005. Det var i samband med arbetet med en skötselplan för Pinnån. Örlav har annars sin huvudutbredning i Halland. Den växer normalt främst på al i glesa albestånd utmed vattendrag. Den kräver hög luftfuktighet men samtidigt relativt god tillgång till ljus. Vid Pinnån växer den dock inte på al utan är istället funnen på ask, hassel och hägg. Sammanlagt är den funnen på 5-10 träd vid Pinnån. Samtliga fynd är belägna inom ett mycket begränsat område.

Parmotrema chinense är en grå bladlav som noterades på sin andra lokal i Sverige då den upptäcktes på en klibbal i en betesmark vid Pinnån. Det aktuella fyndet måste betecknas som remarkabelt då arten har sin närmsta mer omfattande utbredning i västra Norge. Även där är den ovanlig och upptagen på rödlistan.

Mussellav Normandina pulchella – Rödlistad som Missgynnad (NT)

Mussellav är en liten skorplav som i vått tillstånd uppenbarar sig med tätt sittande, små (2-3 mm), mus- selskalslika och skarpt blågrå fjäll bland mossa på trädslammar. I torka är fjällen grå. I Skåne är mussel- laven tidigare endast känd från Skäralid men har de senaste åren upptäckts på ett par nya lokaler bl a vid Pinnån. Mussellaven växer bara på lokaler med hög och stabil luftfuktighet. Vid Pinnån är den funnen på 5 askar inom ett relativt begränsat område. Mussellavens små fruktkroppar har en musselliknande form med en yttre uppvikt kant. I fuktigt tillstånd har laven en mycket speciell grönblå färg. I torka är den med rent grå. Den växer bland fuktig mossa på några askar utmed ån.

Parmotrema chinense – Andra fyndet i Sverige

En stor oceanisk bladlav som upptäckts som ny för Sverige våren 2007 då den hittades på en ek i Tanum (Bohuslän). Fyndet i Tanum var mycket oväntat med närmsta kända förekomster i de nederbördsrika delarna av Norge. Förekomsten i Örkelljunga får därmed anses som ytterst överraskande. Arten kommer med stor sannolikhet att rödlistas framöver. Den är funnen på en klibbal i en trädbevuxen betesmark söder om Pinnån. Då den endast hittats på ett träd har den inte samlats in för närmare examinering och det kan inte uteslutas att det rör sig om någon annan Parmotrema-art, men detta får dock betraktas som högst osannolikt. Parmotrema chinense är en grå bladlav som noterades på sin andra lokal i Sverige då den upptäcktes på en klibbal i en betesmark vid Pinnån. Det aktuella fyndet måste betecknas som remarkabelt då arten har sin närmsta mer omfattande utbredning i västra Norge. Även där är den ovanlig och upptagen på den norska rödlistan.

Skyddsvärda mossor

Fällmossa Antitrichia curtipendula (signalart) – sparsamt på ask
Stor revmossa Bazzania trilobata (signalart) – lokalt rikligt på marken under bok
Klippfrullania Frullania tamarisci (signalart) – rikligt på främst ask
Trubbfjädermossa Homalia trichomanoides (signalart) – sparsamt på främst ask
Guldlockmossa Homalothecium sericeum – sparsamt på främst ask
Blåmossa Leucobryum glaucum (signalart) – lokalt rikligt på marken
Platt fjädermossa Neckera complanata (signalart) – sparsamt på främst ask
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus (signalart) – lokalt rikligt på marken
Skuggsprötmossa Eurhynchium striatum (signalart) – rikligt på lövträdsbaser, främst ask. Hittades även med kapslar vilket är sällsynt och extra skyddsvärt.
Späd frullania Frullania fragilifolia – rikligt på främst ask
Krusig ulota Ulota crispa (signalart) – rikligt på främst lövträd
Bäckradula Radula lindenbergiana (mindre allmän) – sparsamt på block i svämzonen vid ån
Alsidenmossa Plagiothecium latebricola (tidigare rödlistad) – mycket sparsamt på murken alstubbe
Vridmossa Oxystegus tenuirostris (mindre allmän) – sparsamt på block
Bäckkrypmossa Hygroamblystegium fluviatile (tämligen allmän) – rikligt på block i svämzonen

Dunmossa Trichocolea tomentosa – Rödlistad som Missgynnad (NT)

En vacker och förhållandevis stor levermossa med extremt fransiga blad. Den växer på lucker jord i källor eller på källpåverkad mark och har en sydlig utbredning i Sverige. I området förekommer den lokalt rikligt.

Dunmossa, Trichocolea tomentosa. Foto: Perry Vigelsbo

Sydkvastmossa Dicranum fulvum – Rödlistad som Missgynnad (NT)

En av Sveriges sällsynta kvastmossor med en sydvästlig utbredning. Den växer på block och hällar, gärna direkt under ädellövträd som kan bidra med extra närings ämnen från bland annat förna. I området hittades den på block utmed ån.

Text: Andreas Malmqvist & Henrik Weibull Naturcentrum AB 2007
Foto: Författarna om ej annat anges.
Alcedo 2010 nr 2