Backsippa

Backsippa. Foto: Perry Vigelsbo Backsippan Pulsatilla vulgaris är en av de vårblommande växter som de allra flesta känner igen, trots att den faktiskt är sällsynt i vår kommun. Numera är den betydligt vanligare som planterad trädgårdsprydnad. Orsakerna till backsippans minskande brukar tillskrivas dels oförsiktigt plockande och dels biotopförändringar med både försvinnande gräshedar och ogödslade betesmarker. Det senare alternativet måste rimligtvis ha haft störst inverkan på bestånden.

I Persköp finns den bästa kvarvarande lokalen i Örkelljunga kommun. En brant slänt har här undsluppit modernt jordbruk, antagligen mest tack vare den besvärliga lutningen. Området betas av kreatur och beståndet ser därför ut att ha en framtid. Visserligen kan sådant snabbt förändras, framförallt vid markägarbyte. Vid fjolårets kontroll kunde 67 rosetter inräknas. Årets inventering gav 87 rosetter och 48 blommor.

En annan lokal ligger just invid golfbanan i Rya. 12 rosetter och 19 blommor noterades vid ett tillfälle ifjol. Årets kontroll gav 49 rosetter och 98 blommor. Denna lokal hävdas inte alls och sipporna har det lite tufft i konkurrensen med högväxta gräs.

Två mindre lokaler kontrollerades också. I Sånnestorp fann vi i fjol 7 rosetter och 3 blommor, i år fanns 20 rosetter och 13 blommor. I Åkarp fanns i fjol 2 blommor, medan däremot årets koll endast gav en "plgadbladrosett i utbyte.

Totalt sett ser det ut som att backsippan har haft ett gott år, med markanta ökningar. Ökningen av antalet blommor skulle delvis kunna förklaras med att tidpunkten för inventeringen har varierat för de olika åren. Andra naturliga faktorer kan också påverka resultatet, bl.a. hur hård vintern och gynnsam våren varit för arten.

Låt oss hoppas på fortsatta resultat i samma riktning för framtida backsippor.

Tony Svensson. Alcedo 2001 nr 2