Granspira

Granspira. Foto: Perry Vigelsbo Granspira Pedicularis sylvatica är en av de arter som vi valt att följa lite närmare i vårt floravaktsprojekt. Det är en upp till decimeterhög, två- till flerårig ört med rosaröda, ibland nästan vita blommor. Stjälken är upprätt och ofta grenig vid basen. Bladen är små och parflikiga. Den blommar i maj-juni med de tvåläppiga blommorna i fåblommiga, axlika klasar. Granspiran hör till lejongapsväxterna och har för familjen typiskt tvåläppiga blommor. Den övre läppen är betydligt längre än den undre. Efter blomningen bildas en fruktkapsel som är helt innesluten i det uppblåsta fodret.

Bäst trivs granspiran på lite fuktigare, magra och ogödslade betesmarker, gärna med lång kontinuitet i hävden. Men man kan också hitta den på sjöstränder, fukthedar, körvägar mm. Den sällskapar ofta med ljung, borsttåg, stagg, hirsstar, blodrot med flera.

Utbredningen är begränsad till Väst- och Centraleuropa. I söder sträcker den sig till norra Spanien och alperna. I öster till Polen och i norr till Mälardalen och Sydnorge. Den finns också i Storbritannien och på Irland. I Sverige är den vanligast från norra Skåne och västra Småland till Närke och Bohuslän. Granspiran hör således till samma västliga, atlantiska floraelement som till exempel myrlilja och klockljung.

Granspira. Foto: Perry Vigelsbo I Örkelljunga är granspiran i senare tid funnen på ca 20 lokaler, de flesta i den södra och västra delen av kommunen. Under den förra inventeringen av Skånes flora, under 1940- och 1950-talen, var den mera jämnt spridd och påträffades på ungefär dubbelt så många lokaler. Antalet lokaler har således minskat drastiskt, främst beroende på ändrade brukningsmetoder. Granspiran är konkurrenssvag och kräver slåtter eller bete för att inte kvävas.

Under säsongen har vi besökt ett 15-tal lokaler. På 12 av dessa kunde vi återfinna granspiran, oftast ganska talrikt med över 100-talet individ. Fåtaligast på Holmasidden i Pinnå-reservatet, där vi bara fann 8 individ. Den har aldrig varit speciellt talrik där, men har minskat på grund av det dåliga betestrycket. Talrikast är granspiran på lokalerna i Troedstorp (betesmark, 334 ind), i Sandhult (Fedingesjöns strand, 480 ind), i Lilla Bjälkabygget (körväg, 500 ind) och i Tockarp (betesmark vid Stensån, 1240 ind).

Zigge. Alcedo 2001 nr 3