Långalts myr 27-28/7 och 3/8 2010

Tjäderinventeringen fortsätter med linjetaxering. Vintern och våren ägnades åt att observera spillning, vuxna fåglar och spelplatser. Nu är syftet att konstatera om det skett någon föryngring genom att söka efter kullar. Långalts myr och Smedhultamossen har valts ut som försöksområden.

Foto: Janne Johansson

Tre man med 20 meters lucka genomsöker området längs linjer med 300 meters mellanrum.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Karta, GPS och anteckningsmatriel behövs.


Klockljung, Erica tetralix.


Foto: Janne Johansson

Kantskogen med gles tall och blåbärsris borde vara en lämplig biotop. Men ...


Foto: Janne Johansson

... det finns också mer artfattiga miljöer. Här en markberedd och granplanterad åker.


Foto: Janne Johansson

De långsmala åsarna eller getryggarna är typiska för Långalts myr. I synnerhet på den sydöstrasidan.


Foto: Janne Johansson

Mellan starrdrågen och fastmarken bildar björnmossan jättelika tuvor.


Foto: Janne Johansson

Stora delar av mosseplanet är beväxt med martallar. Trots storleken kan de vara långt över 100 år.


Foto: Janne Johansson

Humle- eller getingbo, troligen plundrat av bivråk.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Det är torrt på myren. Inget vatten, bara torkad dy i höljorna.


Småsileshår, Drosera intermedia.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Storsileshår, Drosera anglica. Den sällsyntaste arten i släktet med bara några få lokaler i kommunen.


Ett äldre, ränsat dike genom blåtåtelmaden.


Foto: Janne Johansson

Tranan har lämnat tydliga spår i dyn. Runt höljan växer vitag, Rhynchospora alba.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Nu passar det fint med en fikapaus ...


... om det inte varit för alla dessa flugor.


Foto: Janne Johansson

Inga martallar, bara starr. Det är nog blött därute...


Foto: Janne Johansson

Även om det var torrt så blev myren blötaste partier oframkomliga. Tjädern är ju dock ingen simfågel.


Foto: Janne Johansson

Den här älgen har slutat vara älg...


Foto: Janne Johansson

Lantbruket i Boalt lades ner nån gång på förra seklet...


Foto: Janne Johansson

... och jordkällaren döljs snart helt av vildkaprifol.


Foto: Janne Johansson

I vart fall så har inriktningen ändrats något. Behöver man odla vildsvin?


Foto: Janne Johansson

Det är väl snarare här dom borde vara? I Gunne Johanssons fälla.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Gunne kan verkligen det där med flätning. Korgar för både potatis och änder.


Slokörnbräken, Pteridium aquilinum ssp. aquilinum.


Foto: Janne Johansson
Text: Zigge