Rumperöd 1/5 2011

Den 8/5 1988 besökte vi Ingvar Svenssons gård Rumperöd utanför Glimåkra. På fastigheten har skogen brukats med blädning. Det vill säga man fäller endast stora, fullväxtra träd och får på så sätt en varierad, olikåldrig skog. Ingvar skulle ha varit med idag också, men gick bort tidigare i vår, 91 år gammal.

Gården finns fortfarande i släkten och bebos av Karin, som är född på gården, och David Göransson. Den senare är skogsman till proffessionen och sköter skogen i Ingvars anda.

Det blev också ett besök på Rumperödsberget. Här har man brutit så kallad svart granit. Egentligen en gabbroitisk grönsten, en vulkanisk bergart som stelnat långt ner i jordskorpan. Bergarten är mineralrik och ger en mycket rik flora.

Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

David berättar om skogen och dess brukningshistoria.


Intresserade åhörare.


Foto: Perry Vigelsbo

Blädningsbruket lämpar sig bara för skuggtåliga arter som gran. Resultatet blir ett bestånd av olika ålder. När de mogna träden tas bort skapas luckor där tidigare tillbakatrykta träd kan utvecklas.


Foto: Perry Vigelsbo

Även artsammansättningen blir mer varierad. Även om huvuddelen är gran så finns även ek, bok, björk och en och annan magnifik tall..


Foto: Janne Johansson

Granbarkborren, Ips typographus, kan göra stor skada och är snabb att utnyttja till exempel kullblåsta träd. David preparerar fram den halvcentimeterstora skalbaggen.


Foto: Perry Vigelsbo

Från gården leder en bred fägata genom inägorna mot utmarken.


Foto: Perry Vigelsbo

Stenrika bönder har med generationer av krökta ryggar skapat ett öppet landskap kringgärdat av magnifika gären.


Foto: Janne Johansson

Längs de mäktiga stengärdsgårdarna blommar slån, Prunus spinosa.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

På Rumperödsberget finns många gamla träd med en imponerande lav- och mossflora. Här en lönn med bland annat lunglav.


Lunglav, Lobaria pulmonaria.
Hannes med kikare av egen tillverkning.


Foto: Janne Johansson

Kort skägglav, Usnea subfloridana.


Foto: Janne Johansson Foto: Janne Johansson

Intressanta mossor.


Platt fjädermossa, Neckera complanata.
I kilen till vänster skymtar guldlocksmossa, Homalothecium sericeum.


Foto: Janne Johansson

I en gammal stubbe har Hannes hittat ett spännande djur. Ett sammetskvalster, Trombidium holosericeum.


Foto: Perry Vigelsbo

Nedan för skrotstenstippen ligger en gammal slåttermark. Ursprungligen en sjö som sänkts och nu igenväxt av jolster och gråvide, Salix pentandra, S. cinerea.


Foto: Perry Vigelsbo

Vårärt, Lathyrus vernus.
Berggrunden ger förutsättningar för en rik flora. Här fann vi blåsippa, gulsippa, svalört, smånunneört, desmeknopp, lungört, vätteros, lundstarr, lundslok, hässlebrodd, svartbräken, skogskovall ...


Foto: Janne Johansson
Text: Zigge