Vad händer i grusgraven?

Projekt Vildbin i Örkelljunga har startats av Örkelljungabygdens Natur i samarbete med kommunens Naturvårdsgrupp och Daglig verksamhet Vågen. Syftet är att skapa ett pedagogiskt naturområde med biologisk mångfald som tema.

Under sommaren 2016 utfördes inventeringar av insektsfaunan och av floran i den gamla grustäkten. Bland annat påträffades ett 20-tal arter av vilda bin samt över 150 växtarter. Inventeringsresultaten, liksom vad som i övrigt händer, kan Du ta del av på föreningens hemsida (orkelljunganatur.se).

De åtgärder som planeras är ämnade att gynna biologisk mångfald för olika organismgrupper samt att informera de som använder området för rekreation.

Exempel på åtgärder:

 • Ta bort krossten från vägen och återställa den i ”ursprungligt” skick. Sådana sandiga vägkanter lockar markbyggande insekter.
 • Iordningställa en sandig brant, lämplig för backsvalor. Medan täkten var i bruk fram till 1960-talet häckade backsvalan här på ett par ställen. Numera är det osäkert om backsvalan häckar någonstans i kommunen.
 • Skapa miljöer med blottad sand som gynnar arter av bin och andra insekter som bygger sina bon i marken.
 • Röjning av uppväxande tallar och gallring av etablerade tallbestånd.
 • Anlägga en blomsteräng där olika insektsgrupper kan finna energi i form av nektar och föda i form av pollen.
 • Sätta upp ”bihotell”, stockar och träklabbar med urborrade hål, lämpliga som bostad åt bland annat flera arter av vilda bin.
 • Skapa en bit ljunghed. Förr en dominerande naturtyp i vår kommun. Kanske med arter som hårginst, ljungögontröst och klockgentiana.
 • Skapa faunadepåer med död och döende ved, viktig livsmiljö för bland annat fjärils- och skalbaggslarver.
 • Gynna exempelvis sälg och andra träslag som är viktiga för olika organismgrupper.
 • Skapa en vandringsslinga med informationsskyltar kring området och dess invånare.
 • Informationsskyltar.

Det är inte avsikten att skapa ett skyddat reservat, utan tvärt om, ett område som inbjuder till besök, vandring och kunskapssökande för skolor och allmänhet. Ett visst slitage är till och med gynnsamt och önskvärt.

Tavla 0. Foto: Pär Svensson

Tavla 1. Foto: Pär Svensson

Tavla 2. Foto: Pär Svensson

Tavla 3. Foto: Pär Svensson

Skylt_01. Foto: Pär Svensson

Vi skapar en lämplig brant för backsvalorna (2016-11-25).

Skylt_01. Foto: Pär Svensson

Gammalt gräs bränns bort för att gynna ny växtlighet (2017-03-27). Foto: Lars Schale

Skylt_01. Foto: Pär Svensson

Det gäller att ha uppsikt över lågorna (2017-03-27). Foto: Lars Schale

Skylt_01. Foto: Pär Svensson

Entre från öster (2017-06-03). Foto: Pär Svensson

Skylt_01. Foto: Pär Svensson

Entre från väster (2017-06-03). Foto: Pär Svensson

Skylt_01. Foto: Pär Svensson

Backsvalebranten (2017-06-03). Foto: Pär Svensson

Skylt_01. Foto: Pär Svensson

Mikael Sörensson inventerar (2016-08-14). Foto: Pär Svensson

Skylt_01. Foto: Pär Svensson

Utsikt mot berget Berget (2017-06-03). Foto: Pär Svensson

Skylt_01. Foto: Pär Svensson

Kommunens Gata/Park avverkar tallar på den blivande blomsterängen (2017-11-21). Foto: Perry Vigelsbo

Skylt_01. Foto: Pär Svensson

Ett antal egentillverkade holkar har satts upp (2017-11-21). Foto: Perry Vigelsbo


Tillbaka
Till insektsinventering
Till växtinventering