Biparadiset - insektsinventering

Bi på gråfibbla. Foto: Janne Johansson

Entomologen Mikael Sörensson inventerar den gamla grustäkten i Ekholm, främst med avseende på vildbin. Här följer hans preliminära delrapporter.

Besök 1.
11 april 2016 Kl. 10.30-17.30. Sol, växlande vind, +11-14°C.
Orienterande besök, besiktning med kartläggning av potentiella pollenkällor, vid tillfället främst blommande vide/sälg (Salix). Få insekter sågs inledningsvis. Vid 13-tiden siktades de första solitärbina, dels solande vårsandbi (Andrena praecox) vid Salix i NV hörnet, dels banflygande hanar av vårsidenbi (Colletes cunicularius) bland småtallar på flacken i den västra delen. Under em sågs fler bin, bl.a. med kikare i toppen av videbuskar, t.ex. enstaka videsandbi (Andrena clarkella) och sälgsandbi (A. vaga). Under mattor av lavar och mossor på det centrala flacka partier i väster sågs flera jordlöpararter av släktena Amara och Pterostichus. I det lilla diket under en gren sågs en snäcklöpare (Cychrus caraboides). Vargvägstekel (Anoplius viaticus) observerades i flera exemplar på öppna sandfläckar. Påfågelöga noterades i flera exemplar, liksom nässelfjäril och citronfjäril, medan vinbärsfuks och rovfjäril endast förekom enstaka.

Besök 2.
3 maj 2016. Kl. 10-18. Halvklart, svag vind, ca 17°C.
På grund av kallt och regnigt väder hela april ännu ingen ängsblomning att tala om, utöver några tuvor av blommande styvmorsviol, några maskrosor, samt i brynen klungor av vitsippa. Salix nu nästan överblommad. I vitsippa i lövbrynen sågs enstaka honor av trädgårdssandbi (Andrena haemorrhoa). Hanar av denna art höll till vid de överblommande Salix-buskagen. Vid nakna sandfläckar, såväl i västra som i östra delen, fanns boområden av vårsidenbi (Colletes cunicularius). Flera honor sågs oroligt kretsa över sanden, på något ställe tillsammans med den praktfulla arten storblodbi (Sphecodes albilabris), som boparasiterar vårsidenbi. Där iakttogs även många individer av vargvägstekel (Anoplius viaticus), samt enstaka exemplar av mellanblodbi Sphecodes ephippius, ängsbandbi Halictus tumulorum och franssmalbi Lasioglossum sexstrigatum. Markfaunan var påfallande rik, med ett antal arter jordlöpare som exponerade sig, bl.a. av släktena Calathus, Pterostichus, Amara, Harpalus och Syntomus. Den lilla torrmarkslevande kortvingen Ousipalia caesula sågs vid växtrötter, liksom andra kortvingar av släktena Xantholinus, Philonthus, Oxypoda och Zyras. Vid basen av fjolårsplantor och spirande årsskott noterades flera arter vivlar och bladbaggar.

Besök 3.
5 juni 2016. Kl. 10.30-18.30. Växlande molnighet, svag vind, +24°C.
Inventeringsdag med fokus på blommande växter och dess pollinatörer, särskilt gråfibbla, som blommade i tusental. Med undantag för vägbin (fam. Halictidae), särskilt arten mysksmalbi Lasioglossum calceatum, som var relativt individrika i gråfibbla, och blodbin (släktet Sphecodes), som observerades över hela täkten, förekom bin fåtaligt och i låga individnumerär. Enstaka individer av tapetserarbin Megachile sp. (på käringtand) och gökbin  Nomada sp. sågs, liksom sandbin av undersläktet Micrandrena. Ganska sent på dagen sågs solande på blad i torrt ekbryn längs norra 'vallen' en nykläckt hanindivid av den tidigare rödlistade arten väddsandbi Andrena hattorfiana, ett av våra största sandbin och helt bundet till väddväxter. På blad i solexponerade buskage av tall, vide och andra buskar sågs många insekter, bl.a. rovsteklar av släktet Crabro och olika arter blomflugor (fam. Syrphidae) och rovflugor (fam. Asilidae). Över torra, nakna sandfläckar i östra och västra delen sågs en rad sandmarksspecialister kretsa, bl.a. olika vägsteklar (Fam. Pompilidae), svävflugor (Fam. Bombyliidae) och rovsteklar (Fam. Crabronidae). Bland de senare märktes en individ av den ovanliga Lestica subterranea, tidigare rödlistad, och den allmänna Cerceris rybyensis, samt vanliga arter av släktena Oxybelus och Tachysphex. Där noterades även hål med uppkastade sandkoner som tydde på aktivitet av något stort solitärbi, okänt vilket. I sydvända lövbryn ut mot öppen torrmark, med övergångszon av buskage, hallonsnår och kirskål, var insektsfaunan rik, med olika arter blomflugor, rovsteklar, ögonflugor (Fam. Pipunculidae) och stekelflugor (Fam. Conopidae). Där noterades också nykläckta individer av den paranta arten vitfläckigt ängsmott Anania funebris vars larv utvecklas på gullris.

Besök 4.
23 juni 2016. Kl. 11.00-19.00. Mestadels sol, svag vind, +26°C.
Nu dominerar den för insekter viktiga nyckelväxten monke Jasione montana. Mängder med nektar- och pollensökande gaddsteklar, flugor, fjärilar och skalbaggar observerades på växten. I skogsbrynen fyllde blommande kirskål samma funktion. Även åkervädd, käringtand, olika arter klöver, prästkrage, grässtjärnblomma, Potentilla m.m. hade slagit ut, alla lockande insekter till sina kalkar. Rovsteklar dominerade täktens flygande insektsfauna, framför allt knutsteklar (släktet Cerceris). Humlor var relativt vanliga – bl.a. sågs blåklockshumla (Bombus soreensis) samla pollen på monke – medan solitärbin förekom mer glest, däribland storullbi (Anthidium manicatum). Åkervädd visade sig dock hysa en liten population av den stora, paranta arten väddsandbi (Andrena hattorfiana), tidigare rödlistat. Vid 13-tiden gjordes dagens mest remarkabla fynd då en hane av ÅGP-arten ölandsgökbi (Nomada similis) EN helt oväntat och överraskande håvades vid stigen längs östra brynet. Få kända lokaler i Sverige. Senare på eftermiddagen, nästan lika överraskande, sågs en hona av väddgökbi (Nomada armata) VU, suga nektar på åkerväddblomma i nordvästra täkt sluttningen. Förekomsten av dessa båda arter indikerar överraskande höga kvalitéer hos den f.d. täkten och visar dessutom på betydelsen av kontinuerlig tillgång på åkervädd och fibblor i närlandskapet.  Av dagfjärilar märktes särskilt några individer av violettkantad guldvinge (Lycaena hippothoe) NT, likaså rödlistad, och silverblåvinge, en stor och vacker blåvinge. Nykläckta ängspärlemorfjärilar flög tillsammans med brunfläckig pärlemorfjäril. Mycket skalbaggar, blomflugor och parasitflugor observerades också i blommor och i brynen. Åtta färgskålar (vita och gula) placerades ut, fem i västra delen och tre i den östra, för fångst av flygande insekter.

Besök 5.
26 juni 2016. Kl. 18.00-20.00. Halvklart, svag vind, +18°C.
Vittjning och intagning av åtta färgskålar (3 i östra delen, 5 i västra). Mycket djur i östra delen, färre i västra. Vit färg mer attraktiv än gul. Observation av övernattande hedblåvinge, violettkantad guldvinge, större ängssmygare och brunfläckig pärlemorfjäril.

Besök 6.
17 juli 2016. Kl. 10.00-17.30. Klart, svag vind, ca +27°C.
Blomningen av olika örter transformerad, nu dominerad av gult, med inslag av violett och vitt. Monke och gråbinka till stor del överblommade. Dominerande pollen- och nektarkällor var gullris och rölleka, den förra ännu inte fullt utslagen, med pregnanta bestånd av spirande ljung. Fortfarande blommade åkervädd, käringtand och harklöver, nu med inslag av bl.a. liten blåklocka. Kanadensiskt gullris på gång. Rikedomen på insekter påfallande, med många arter dagfjärilar, bin, humlor och andra gaddstekelgrupper, samt olika grupper av flugor, skalbaggar och halvvingar. Blomflugor dominerade dock i blomställningarna, varav uppskattningsvis ett tjugotal arter observerades, bl.a. flera storvuxna, paranta arter av släktet Sericomyia. Fyra arter av de märkliga stekelflugornas familj (Conopidae) observerades, bl.a. den smäckra och veckert tecknade Physocephala rufipes. Åkervädd är en frapperande attraktion för många insekter i täkten, nu bl.a. med samtliga tre skånska guldvingearter, olika pärlemorfjärilar och sexfläckig bastardsvärmare, äkta humlor och snylthumlor, olika gaddsteklar, flugor och skalbaggar, bl.a. den långsnablade, grå och eleganta parasitflugan Prosena siberita, samt flera honor av väddsandbi som fortfarande var aktiva med polleninsamling och bobyggnad. Runt spirande ljung sågs en nykläckt hane av ljungsidenbi leta honor. I liten blåklocka samlade småsovarbi, blåklockshumla och blåklocksbi pollen. Nykläckta hanar av vägbin och blodbin sågs i mängd, särskilt på de båda gullrisarterna. Ett bestånd av åkertistel i den övre västra kanten attraherade många blombesökande insekter, bl.a. den stora, gul- och svartrandiga rovstekeln bivarg. Trots idogt eftersök kunde inte sidenbin (släktet Colletes) som lever på pollen från korgblommiga växter hittas, trots massiv närvaro av de senare i täkten. Naturen kan vara märklig!

Besök 7
17 augusti 2016. Kl. 12.00-18.30. Klart-halvklart, svag vind, ca +22°C.
Riklig blomning av gullris och ljung som dominerar synintrycket. Fortfarande en del rölleka, åkervädd, liten blåklocka, monke, kråkvicker, käringtand och rödklöver. Flera nykläckta honor med frisk päls av ljungsidenbi sågs samla pollen i ljungblommor, liksom honor av skogsbandbi och ängsbandbi. Ganska många hanar av blodbin och storvuxna smalbin sågs i blommor av kanadensiskt gullris, liksom bålgeting, samt enstaka rovsteklar och vägsteklar. Gullrisarterna är mycket populära pollen- och nektarkällor bland insekter. Särskilt intressant var fynd av nätblodbi, tidigare rödlistat, och glasblodbi, med få fynd i Skåne. Även en hona av gulvingad örtblomfluga sågs. Av skalbaggar håvades bl.a. ullbagge, enhornad snabbagge, många jordloppor och några bladbaggar, spetsvivlar, jordlöpare, fuktbaggar och kortvingar. Fortfarande flög brunfläckig pärlemorfjäril, nu troligen nykläckta av 2:a generationen, eftersom de såg fina och fräscha ut.


Artlista över täkten i Ekholm
Följande taxa har noterats: (Namn enligt Dyntaxa)

Här är artlistan över insekter i Ekholmstäkten, så långt jag nu har kommit med bestämningarna. Totalt har 298 arter har identifierats. Totalt påträffades 10 rödlistade arter, varav fyra arter solitärbin och därutöver flera tidigare rödlistade arter, samt en rad andra arter som är av intresse. Listan innehåller förstås även många arter som troligen aldrig uppgivits från Örkelljunga kommun tidigare. Detta torde dock främst bero på den obefintliga entomologiska traditionen i kommunen, något som kanske kommer att ändras framöver. 

Om jag får nämna en rolig art som dykt upp under den senaste månadens arbete är det parasitflugan Wagneria cunctans, en ganska stor, lacksvart art som jag främst observerade uppe i den sydvästra sluttningen sittandes exponerat på stockar, stolpar etc där i april-maj (flera individer). Arten är inte publicerad officiellt från Sverige tidigare, men det finns ett skånskt fynd gjort 2014 på Artportalen. Fyndet från täkten i Ekholm är alltså det andra svenska av arten, och den verkar dessutom ha en fast population där. Intressant är också att arten är känd för att parasitera det rödlistade flyet backstreckfly Agrochola lychnidis, en sällsynt art som ännu inte är känd från trakten (eller ens nordvästra Skåne), men som alltså troligen finns i täkten eller i dess omgivningar. Flugan är sannolikt igång i täkten nu, så gå gärna dit och fotografera den. Lacksvart och borstig. 
Jag tar nu en paus med bestämningsarbetet och skrivandet, eftersom jag har en massa annat som jag måste fixa den närmaste tiden. Trevlig läsning! Mikael


Klass: Egentliga insekter Insecta

Ordning: Steklar Hymenoptera
Familj: Buksamlarbin Megachilidae
storullbi Anthidium manicatum
småsovarbi Chelostoma campanularum
märggnagbi Hoplitis claviventris
ängstapetserarbi Megachile versicolor
stocktapetserarbi M. willughbiella

Familj: Getingar Vespidae
bålgeting Vespa crabro

Familj: Grävbin Andrenidae
vårsandbi Andrena clarkella
tandsandbi A. denticulata
hallonsandbi A. fucata
ljungsandbi A. fuscipes
trädgårdssandbi A. haemorrhoa
väddsandbi A. hattorfiana
videsandbi A. praecox
lundsandbi A. subopaca
sälgsandbi A. vaga

Familj: Guldsteklar Chrysididae
guldstekel Chrysis illigeri

Familj: Korttungebin Colletidae
vårsidenbi Colletes cunicularius
ljungsidenbi C. succinctus
småcitronbi Hylaeus brevicornis
gårdscitronbi H. communis
kölcitronbi H. hyalinatus

Familj: Långtungebin Apidae
åkersnylthumla Bombus campestris
hushumla B. hypnorum
stenhumla B. lapidarius
ljus jordhumla B. lucorum
åkerhumla B. pascuorum
ängshumla B. pratorum
blåklockshumla B. soroeensis
mörk jordhumla B. terrestris
väddgökbi Nomada armata (VU)
ölandsgökbi N. similis (VU)
strimgökbi N. striata


Familj: (Rovsteklar) Crabronidae
bivarg Philanthus triangulum
Astata boops
Cerceris quinquefasciata
C. rybyensis
Crabro scutellatus
Crossocerus cetratus
C. palmipes
Ectemnius continuus
E. ruficornis
Lestica subterranea
Lindenius albilabris
Mellinus arvensis
Mimesa equestris
Nysson dimidiatus
N. spinosus
Oxybelus uniglumis
Pemphredon inornata
Philanthus triangulum
Tachysphex abscuripennis
Tachysphex pompiliforms

Familj: Sammetssteklar Mutellidae
silversammetsstekel Smicromyrme rufipes

Familj: Sommarbin Melittidae
blåklocksbi Melitta haemorrhoidalis

Familj: Vägbin Halictidae
skogsbandbi Halictus rubicundus
ängsbandbi H. tumulorum
ängssmalbi Lasioglossum albipes
svartsmalbi L. fratellum
bronssmalbi L. leucopus
fibblesmalbi L. leucozonium
småsmalbi L. minutissimum
skogssmalbi L. rufitarse
sandsmalbi L. sabulosum (NT)
blanksmalbi L. semilucens
franssmalbi L. sexstrigatum
hedsmalbi L. villosulum
storblodbi Sphecodes albilabris
släntblodbi S. crassus
mellanblodbi S. ephippius
småblodbi S. geoffrellus
glasblodbi S. hyalinatus
pannblodbi S. miniatus
ängsblodbi S. monilicornis
punktblodbi S. puncticeps (NT)
nätblodbi S. reticulatus

Familj: Vägsteklar Pompilidae
silvervägstekel Anopilus infuscatus
skogsvägstekel A. nigerrimus
vargvägstekel A. viaticus
ögonvägstekel Arachnospila anceps
krokvägstekel A. spissa
sandgökstekel Evagetes crassicornis
blyvägstekel Pompilus cinereus / (PC 2018)
höstvägstekel Priocnemis exaltata
nipvägstekel P. fennica
buskvägstekel P. hyalinata
ljungvägstekel P. parvula

Ordning: Fjärilar Lepidoptera
Familj: Bastardsvärmare Zyganeidae
sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae (NT)
bredbrämad bastardsvärmare Z. lonicerae (NT)

Familj: Crambidae
gräsmott / PV

Familj: Erebidae
vitbrokigt slåtterfly Euclidia mi / (PV 2017)

Familj: Fjädermott Pterophoridae
gråfibblefjädermott Oxyptilus pilosellae

Familj: Juvelvingar Lycaenidae
eksnabbvinge Favonius quercus / (JA 2017)
mindre guldvinge Lycaena phlaeas
violettkantad guldvinge L. hippothoe (NT)
mindre guldvinge L. phlaeas
vitfläckig guldvinge L. virgaureae
hedblåvinge Plebejus idas
ljungblåvinge P. argus / (JA 2017)
puktörneblåvinge Polyommatus icarus
silverblåvinge P. amandus

Familj: Praktfjärilar Nymphalidae
nässelfjäril Aglais urticae
påfågelöga A. io
luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus
kartfjäril Araschnia levana
ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja
silverstreckad pärlemorfjäril A. paphia
prydlig pärlemorfjäril Boloria euphrosyne / (PV 2017)
brunfläckig pärlemorfjäril B. selene
älggräspärlemorfjäril Brenthis ino
kamgräsfjäril Coenonympha pamphilus
tistelfjäril Cynthia cardui / (JJ 2017)
storfläckig pärlemorfjäril Issoria lathonia
svingelgräsfjäril Lasiommata megera
vinbärsfuks Polygonia c-album

Familj: SolmottPyralidae
vitfläckigt ängsmott Anania funebris

Familj: Tjockhuvuden Hesperiidae
ängssmygare Ochlodes sylvanus
mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola

Familj: Vitfjärilar Pieridae
citronfjäril Gonepteryx rhamni
kålfjäril Pieris brassicae
rovfjäril Pieris napi
rapsfjäril Pieris rapae

Ordning: Skalbaggar Coleoptera
Familj: Asbaggar Silphidae
rödsköldad asbagge Oiceoptoma thoracicum / (PV 2017)
Silpha tristis

Familj: Bladbaggar Chrysomelidae
(sköldbagge Cassida denticollis
(sköldbagge) C. rubiginosa
(fallbagge) Cryptocephalus fulvus
(fallbagge) C. moraei
liljebagge Lilioceris lilii
(jordloppa) Longitarsus exsoletus
(jordloppa) L. luridus
(jordloppa) L. pratensis
(jordloppa) L. succineus
(jordloppa) Mantura chrysanthemi
Altica oleracea
Phratora vitellinae

Familj: Bladhorningar Scarabaeidae
vårdyngbagge Aphodius prodromus
olivgrön guldbagge Protaetia cuprea

Familj: Blombaggar Oedemeridae
Chrysanthia sp.

Familj: Borstbaggar Dasytidae
ståborstbagge Dolichosoma lineare

Familj: Fuktbaggar Cryptophagidae
Cryptophagus lycoperdi

Familj: Glansbaggar Nitidulidae
(fruktbagge) Carpophilus marginellus
rapsbagge Meligethes aeneus
M. denticulatus
M. subrugosus

Familj: Jordlöpare Carabidae
guldkornlöpare Amara arena
rödbent kornlöpare A. familiaris
bredhalsad kornlöpare A. lunicollis
mindre kornlöpare A. tibialis
sandvinterlöpare Bradycellus harpalinus
ängsmarklöpare Calathus erratus
fältmarklöpare C. fuscipes
rödhalsad marklöpare C. melanocephalus
brun sandjägare Cicindela hybrida
snäcklöpare Cychrus caraboides
kameleontfrölöpare Harpalus affinis
dvärgfrölöpare H. pumilus
åkerfrölöpare H. rufipes
grusfrölöpare H. tardus
slank smålöpare Microlestes minutulus
skogsnattlöpare Nebria brevicollis
smal gräslöpare Paradromius linearis
vårsollöare Poecilus versicolor
kärrsvartlöpare Pterostichus nigrita
bronsstumplöpare Syntomus faveatus.

Familj: Knäppare Elateridae
grå hjärtknäppare Dicronychus cinereus
(hjärtknäppare) D. equisetioides (VU)
mörk sädesknäppare Agriotes obscurus
Selatosomus aeneus
Sericus brunneus

Familj: Kortvingar Staphlinidae
Anaulacaspis nigra
Anthobium unicolor
Atheta palustris
A. sodalis
Metopsia clypeata
Ousipalia caesula
Oxypoda sp.
Pella limbata
Philonthus sp.
Quedius molochinus
Stenus geniculatus
Xantholinus sp.

Familj: Kvickbaggar Anthicidae
enhörningsbagge Notoxus monoceros

Familj: Långhorningar Erambycidae
rödhalsad kulhalsbock Acmaeops collaris
fläckhornad blombock Leptura maculicornis
ängsblombock Stenurella melanura

Familj: Mögelbaggar Latridiidae
Corticarina minuta
Cartodere nodifer

Familj: Nyckelpigor Coccinellidae
fjortonfläckig torrbackspiga Coccinula quatuordecimpustulata / (PV 2017)
tjugotvåprickig nyckelpiga Psyllobora vignitiduopunctata

Familj: Sotsvampbaggar Phalacridae
Olibrus aeneus
O. millefolii

Familj: Spetsvivlar Apionidae
Apion rubens
A. rubiginosum
Catapion pubescens
Ischnopterapion loti
Perapion curtirostre
P. marchicum
P. violaceum
Protapion dissimle
P. fulvipes
Synapion spencii

Familj: Stumpbaggar Histeridae
Margarinotus ventralis

Familj: Svartbaggar Tenebrionidae
ullbagge Lagria hirta

Familj: Tornbaggar Mordellidae
monketornbagge Mordellistenula perrisi
svart tornbagge Mordella aculeata
Mordellistena parvula

Familj: Vivlar Curcolionidae
rapsvivel) Ceuthorynchus obstrictus
rödnarvvivel Sibinia signata (NT)
(öronvivel) Otiorhynchus desertus
(hoppvivel) Tachyerges salicis
(hoppvivel) T. stigma
Mecinus pascuorum
Rhinoncus castor
Rhinusa anthirrhini
Sitona lineellus
S. puncticollis
Strophosoma capitatum
S. melanogrammum
Trichosirocalus barnevillei

Ordning: Tvåvingar Diptera
Familj: Barkflugor Megamerinidae
Megamerina dolium

Familj: Blomflugor Syrphidae
brudborsteblomfluga Cheilosia albipila
sen skråpblomfluga C. canicularis
gulvingad örtblomfluga C. impressa
bredkindad örtblomfluga C. latifrons
spetsig soppblomfluga C. longula
trubbnosig soppblomfluga C. scutellata
vårörtblomfluga C. urbana
mustaschblomfluga C. variabilis
tvåbandad getingfluga Chrysotoxum bicinctum
ängsgetingfluga C. festivum
flyttblomfluga Episyrphus balteatus
lillslamfluga Eristalis arbustorum
lökblomfluga Eumerus funeralis
monkeblomfluga E. sabulonum
åkermånblomfluga E. strigatus
nyfien blomfluga Eupeodes corollae
glasvingad fältblomfluga E. lundbecki
mörk kärrblomfluga Helophilus affinis
svart metallblomfluga Lejogaster metallina
ljushårig lyktblomfluga Leucozona lucorum
hårig ängsblomfluga Melanogaster hirtella
hårig flickblomfluga Melangyna lasiophthalma
bred narcissblomfluga Merodon equestris
dödskallefluga Myathropa florea
stranddvärgblomfluga Neoascia podagrarica
glansblomfluga Orthonerva sp. (intermedia/stackelbergi)
stilig glansblomfluga O. nobilis
svarthårig stäppblomfluga Paragus haemorrhous
silverfotblomfluga Platycheirus albimanus
ängsfotblomfluga P. clypeatus
lansfotblomfluga P. laskai
röd fotblomfluga P. granditarsis
skogsfotblomfluga P. scutatus
ängsnäbbfluga Ringia campestris (PC 2018)
vit glasvingefluga Scaeva pyrastri
gul glasvingefluga S. selenitica
lapptorvblomfluga Sericomyia lappona
ljungtorvblomfluga S. silentis
taggsländfluga Speaerophoria scripta
sibirisk midjeblomfluga Sphegina sibirica
kompostblomfluga Syritta pipiens
hårig solblomfluga Syrphus tarvus
getinglik tigerfluga Temnostoma vespiforms
humleblomfluga Volucella bombylans
fönsterblomfluga V. pellucens
lång vedblomfluga Xylota florum
barrvedblomfluga X. jakutorum
lövvedblomfluga X. segnis

Familj: Bromsar Tabanidae
regnbroms Haematopota pluvialis
(skogsbroms) Hybomitra bimaculata
(fäbroms)Tabanus maculicornis

Familj: Gråsuggeflugor Rhinophoridae
späd gråsuggefluga Rhinophora lepida

Familj: Husflugor Muscidae
Musca autumnalis

Familj: Hårmyggor Bibionidae
Dilophus febrilis

Familj: Köttflugor Sarcophagidae
(satellitfluga)Metopia argyrocephala
(satellitfluga) Metopia campestris
(satellitfluga) Senotainia conica
(satellitfluga) S. puncticornis
Miltogramma sp.
Sarcophaga crassimargo
Sarcophaga incisilobata

Familj: Parasitflugor Tachinidae
Blondelia sp.
Brachicheta strigata
Cistogaster globosa
Cylindromyia brassicaria
Dinera ferina
Eriothrix rufomaculatus
Gymnosoma nudifrons
Lydella grisescens
Oswaldia ?eggeri
Phorocera obscura
Phryxe vulgaris Prosena siberita
Siphona geniculata
Wagneria cunctans
Zophomyia temula

Familj: Rotflugor Psilidae
Imantimyia albisetus

Familj: Rovflugor Asilidae

stubbhårskuldrad rovfluga Machimus arthriticus (VU)
Didysmachus picipes

Dioctria rufipes
Talmerus atricapillus


Familj: Snäppflugor Rhagionidae
Rhagio lineola


Familj: Stekelflugor Conopidae

röd midjestekelfluga Physocephala rufipes
Conops flavipes
C. quadrifasciatus
Myopa buccata
Physocephala rufipes

Sicus ferrugineus

Familj: Styltflugor Dolichopodidae
Sciapus platypterus
S. wiedemanni

Familj: Svävflugor Bombyliidae
Anthrax varius
Hemipenthes maura

Familj: Stilettflugor Therevidae
Thereva unica

Familj: Ögonflugor Pipunculidae

Ordning: Halvvingar hemiptera

Familj: Bärfisar Pentatomidae
bred bärfis Carpocoris fuscispinus

Familj: Strandskinnbaggar Saldidae
Saldula orthochila

Familj: Tornbenskinnbaggar Cydnidae
mindre taggbening Sehirus luctuosus

Förklaringar:
(EN) = Akut hotad enligt rödlistan
(VU) = Sårbar enligt rödlistan
(NT) = Nära hotad enligt rödlistan
/ JA = Rapporterad av Jörgen Andersson
/ JJ = Rapporterad av Janne Johansson
/ LS = Rapporterad av Lars Schale
/ PC = Rapporterad av Patric Carlsson
/ PV = Rapporterad av Perry Vigelsbo


Tillbaka
Till växtinventering
Vad händer i grusgraven?

Kamgräsfjäril. Foto: Perry Vigelsbo
Kamgräsfjäril. Foto: Perry Vigelsbo

Puktörneblåvinge. Foto: Perry Vigelsbo
Puktörneblåvinge. Foto: Perry Vigelsbo

Vitfläckigt ängsmott. Foto: Janne Johansson.
Vitfläckigt ängsmott. Foto: Janne Johansson.

Tistelfjäril. Foto:            Janne Johansson
Tistelfjäril. Foto: Janne Johsnsson.

Tistelfjäril. Foto: Janne Johansson
Brun sandjägare. Foto: Janne Johsnsson.

"Biknutstekel". Foto: Janne johansson
"Biknutstekel" (Cerceris rybyensis). Foto: Janne Johansson

Storblodb på gullrisi. Foto: Janne Johansson
Storblodbi på gullris. Foto: Janne Johansson