Biparadiset - växtinventering

Gråfibblor. Foto: Perry Vigelsbo

Artlista över täkten i Ekholm
Följande (193) taxa har noterats i själva täkten och i området mellan täkten och Pinnån:

Familj: 4 Fräkenväxter
Equisetum arvense subsp. arvense, vanlig åkerfräken
E. sylvaticum, skogsfräken

Familj: 12 Stenbräkenväxter
Gymnocarpium dryopteris, ekbräken

Familj: 14 Kärrbräkenväxter
Phegopteris connectilis, hultbräken

Familj: 18 Majbräkenväxter
Athyrium filix-femina, majbräken

Familj: 19 Träjonväxter
Dryopteris carthusiana, skogsbräken
D. filix-mas, träjon

Familj: 23 Tallväxter
Picea abies, gran
Pinus sylvestris var. sylvestris, vanlig tall

Familj: 26 Idegransväxter
Taxus baccata, idegran

Familj: 52 Irisväxter
Iris pseodacorus, svärdslilja

Familj: 55 Sparrisväxter
Convallaria majalis, liljekonvalj
Maianthemum bifolium, ekorrbär

Familj: 64 Tågväxter
Juncus conglomeratus, knapptåg
J. effusus, veketåg
J. tenuis, syltåg
Luzula campestris, knippfryle
L. multiflora subsp. multiflora, vanlig ängsfryle
L. pilosa, vårfryle

Familj: 65 Halvgräs
Carex leporina, harstarr
C. pilulifera, pillerstarr
Scirpus sylvaticus, skogssäv

Familj: 66 Gräs
Agrostis capillaris, rödven
Anthoxanthum odoratum, sydvårbrodd
Avenella flexuosa subsp. flexuosa, vanlig kruståtel
Bromopsis inermis, foderlosta
Calamagrostis arundinacea, piprör
C. canescens, grenrör
C. epigejos, bergrör
Dactylis glomerata subsp. glomerata, vanlig hundäxing
Danthonia decumbens, knägräs
Deschampsia cespitosa subsp. cespitosa, vanlig tuvtåtel
Elytrigia repens, kvickrot
Festuca ovina, fårsvingel
F.rubra subsp. juncea, daggsvingel
F. r. subsp. rubra, vanlig rödsvingel
Holcus lanatus, luddtåtel
H. mollis, lentåtel
Molinia caerulea subsp. caerulea, vanlig blåtåtel
Phalaris arundinacea var. arundinacea, rörflen
Phleum pratense subsp. pratense, vanlig timotej
Poa annua, vitgröe
P. compressa subsp. compressa, vanligt berggröe
P. nemoralis, lundgröe
P. pratensis subsp. pratensis, vanligt ängsgröe
Schedonorus pratensis, ängssvingel

Familj: 68 Vallmoväxter
Papaver dubium subsp. dubium, vanlig rågvallmo

Familj: 71 Berberisväxter
Berberis thunbergii, häckberberis

Familj: 72 Ranunkelväxter
Anemone nemorosa, vitsippa
Ranunculus auricomus coll. majsmörblomma
R. repens, revsmörblomma

Familj: 80 Ripsväxter
Ribes nigrum, svarta vinbär
R. rubrum, trädgårdsvinbär

Familj: 86 Ärtväxter
Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria, liten getväppling
Cytisus scoparius, harris
Lathyrus linifolius, gökärt
Lotus corniculatus var. corniculatus, vanlig käringtand
Lupinus polyphyllus, blomsterlupin
Trifolium arvense, harklöver
T. campestre, jordklöver
T. dubium, trådklöver
T. medium, skogsklöver
T. repens, vitklöver
Vicia cracca, kråkvicker
V. hirsuta, duvvicker
V. sativa subsp. nigra, liten sommarvicker
V. sativa subsp. segetalis, stor sommarvicker


Familj: 88 Rosväxter
Alchemilla glabra, glatt daggkåpa
Cotoneaster divaricatus, spärroxbär
Filipendula ulmaria, älggräs
Fragaria vesca, smultron 
Geum urbanum, nejlikrot
Malus domestica, apel
M. sylvestris, vildapel
Potentilla argentea var. argentea, vanlig femfingerört
P. erecta, blodrot
Prunus padus subsp. padus, vanlig hägg
R. canina subsp. dumetorum kal stenros
Rosa rugosa, vresros
Rubus idaeus, hallon
R. lindebergii, klobjörnbär
R. nessensis, skogsbjörnbär
Scleranthus annuus subsp. annuus, åkerknavel
Sorbus aucuparia subsp. aucuparia, vanlig rönn

Familj: 90 Brakvedsväxter
Frangula alnus, brakved

Familj: 94 Nässelväxter
Urtica dioica var. dioica, vanlig brännässla

Familj: 95 Bokväxter
Fagus sylvatica, bok
Quercus robur, skogsek

Familj: 98 Björkväxter
Betula pendula, vårtbjörk
Carpinus betulus, avenbok
Corylus avellana, hassel

Familj: 102 Harsyreväxter
Oxalis acetosella, harsyra

Familj: 107 Videväxter
Populus tremula, asp
Salix caprea, sälg
S. cinerea, gråvide

Familj: 108 Violväxter
Viola arvensis, åkerviol
V. canina subsp. canina, äkta ängsviol
V. riviniana, skogsviol
V. tricolor subsp. tricolor, vanlig styvmorsviol

Familj: 110 Johannesörtsäxter
Hypericum maculatum, fyrkantig johannesört
H. perforatum, äkta johannesört

Familj 112 Fackelblomsväxter
Lythrum salicaria, fackelblomster

Familj: 113 Dunörtsväxter

Chamaenerion angustifolium, mjölke
Epilobium montanum, bergdunört
E. obscurum, mörk dunört
Oenothera biennis, äkta nattljus

Familj: 118 Kinesträdsväxter
Acer platanoides, skogslönn
A. pseudoplatanus, tysklönn

Familj: 121 Malvaväxter
Tilia cordata, lind

Familj: 128 Korsblommiga
Alliaria petiolata, löktrav
Barbarea vulgaris ubssp. arcuata, vanlig sommargyllen
Capsella bursa-pastoris, lomme
Draba verna, nagelört
Erysimum cheiranthoides subsp. cheiranthoides, vanlig åkerkårel
Teesdalia nudicaulis, sandkrassing

Familj: 133 Slideväxter
Fallopia convolvulus, ågerbinda
Persicaria lapathifolia subsp.pallida var. incana, fältpilört
P. maculosa subsp. maculosa, vanlig åkerpilört
Rumex acetosa subsp. acetosa, vanlig ängssyra
R. acetosella subsp. acetosella, äkta bergsyra
R. a. ssp. tenuifolius, rödsyra
R. longifolius, gårdsskräppa
R. obtusifolius, tomtskräppa

Familj: 135 Nejlikväxter
Agrostemma githago, klätt (insådd)
Arenaria serpyllifolia subsp. serpyllifolia, vanlig sandnarv
Cerastium arvense, fältarv
C. fontanum subsp. vulgare, vanlig hönsarv
Dianthus deltoides, backnejlika (insådd)
Saponaria officinalis, såpnejlika
Scleranthus annuus subsp. annuus, åkerknavel
Silene vulgaris var. vulgaris, vanlig smällglim
Spergula arvensis subsp. arvensis, sydspärgel
Spergularia rubra, rödnarv
Stellaria graminea, grässtjärnblomma
Viscaria vulgaris, tjärblomster

Familj: 136 Amarantväxter
Chenopodium album subsp. album, vanlig svinmålla
C. suecicum, svenskmålla

Familj: 149 Balsaminväxter
Impatiens glandulifera, jättebalsamin

Familj: 151 Viveväxter
Lysimachia europaea, skogsstjärna
L.vulgaris, strandlysing

Familj: 156 Ljungväxter
Calluna vulgaris, ljung
Pyrola minor, klotpyrola

Familj: 158 Måreväxter
Galium mollugo subsp. erectum, vanlig stormåra
G. saxatile, stenmåra

Familj: 161 Strävbladiga
Myosotis ramosissima, backförgätmigej

Familj: 162 Vindeväxter
Calystegia sepium subsp. sepium, vit snårvinda

Familj: 166 Grobladsväxter
Chaenorhinum minus, småsporre
Linaria vulgaris, gulsporre
Plantago lanceolata subsp. lanceolata, vanliga svartkämpar
Veronica chamaedrys, teveronika
V. officinalis, ärenpris
V. serpyllifolia subsp. serpyllifolia, vanlig majveronika

Familj: 167 Flenörtsväxter
Scrophularia nodosa, flenört

Familj: 170 Kransblommiga
Galeopsis bifida, toppdån
G. speciosa, hampdån
G. tetrahit, pipdån
Prunella vulgaris, brunört
Scutellaria galericulata, frossört

Familj: 172 Snyltrotsväxter
Melampyrum pratense, ängskovall

Familj: 179 Klockväxter
Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia, backblåklocka
Jasione montana, blåmunkar

Familj: 182 Korgblommiga
Achillea millefolium ssp. millefolium, vanlig röllika
A. ptarmica var. ptarmica, vanlig nysört
Anthemis arvensis subsp. arvensis, vanlig åkerkulla
Artemisia vulgaris var. vulgaris, vanlig gråbo
Cirsium arvense, åkertistel
C. palustre, kärrtistel
Conyza canadensis, kanadabinka
Crepis capillaris, grönfibbla
Erigeron acris subsp. acris, vanlig gråbinka
Gnaphalium sylvaticum, skogsnoppa
G. uliginosum, sumpnoppa
Hieracium sect. Tridentata, styvfibblor
Hypochoeris radicata, rotfibbla
Lapsana communis subsp. communis, vanlig harkål
Leucanthemum vulgare, prästkrage
Logfia arvensis, ullört
L. minima, spenslig ullört
Pilosella aurantiaca var. aurantiaca, vanlig rödfibbla
P. officinarum subsp. officinarum, vanlig gråfibbla
Scorzoneroides autumnalis, höstfibbla
Senecio viscosus, klibbkorsört
S. vulgaris var. vulgaris, vanlig korsört
Solidago canadensis, kanadensiskt gullris
S. c. × virgaurea subsp. virgaurea
S. virgaurea subsp. virgaurea, vanligt gullris
Tanacetum vulgare f. vulgare, vanlig renfana
Taraxacum sect. Taraxacum, ogräsmaskrosor

Familj: 184 Kaprifolväxter
Knautia arvensis, åkervädd
Valeriana sambucifolia subsp. sambucifolia, äkta flädervänderot

Familj: 186 Flockblommiga
Aegopodium podagraria, kirskål
Angelica sylvestris, strätta
Anthriscus sylvestris, hundkäx
Tillbaka
Till insektsinventering
Vad händer i grusgraven?Tillbaka
Till insektsinventering
Vad händer i grusgraven?


Foto: Perry Vigelsbo
Gråbinka. Foto: Perry Vigelsbo

Foto: Perry Vigelsbo
Tjärblomster. Foto: Perry Vigelsbo

Åkervädd Foto:Janne Johansson
Åkervädd. Foto: Janne Johansson.

Harris.            Foto: Perry Vigelsbo
Harris. Foto: Perry Vigelsbo.

Itklöver. Foto: Perry Vigelsbo
Vitklöver. Foto: Perry Vigelsbo.

Käringtand. Foto Janne Johansson
Käringtand. Foto: Janne Johansson

Monke Foto: Janne Johansson
Monke. Foto Janne Johansson

Prästkrage Foto: Janne Johansson
Prästkrage. Foto: Janne Johansson