Föreningen

De vilda blommornas dag Spångabygget 2010. Foto: Perry Vigelsbo Örkelljungabygdens Natur är en kommunkrets av Naturskyddsföreningen. Föreningen bildades 1962 under namnet Örkelljunga Fältbiologer. Under alla år har vi ägnat oss åt att både sprida kunskap om natur och miljö och åt att ge vidare av den upplevelse och glädje som en vistelse i själva naturen ger.

Örkelljungabygdens Natur har ett relativt digert program med exkursioner, studiecirklar med mera, till vilka alla är välkomna att delta. Utflykter genomförs till olika naturområden. Det kan gälla lokala exkursionsmål som det växtrika området vid Pinnån (Bruket) eller Flinka sjö med sitt fågeltorn. Det kan också gälla mer långväga mål som Kristianstad Vattenrike eller Hallands Väderö. Resor över flera dagar gör vi också då och då. Gotland, Öland och Store Mosse är några exempel.

Föreningen fungerar som en ganska traditionell naturskyddsförening med sin tyngdpunkt förlagd till fågel- och växtområdet, men också expertis på svampar, skalbaggar och trollsländor. En floraväktargrupp bevakar de ovanligare växternas utbredning och överlevnad. Sen flera år tillbaka genomförs återkommande inventeringar av intressanta fågelarter. Hitintills har detta bl.a. "drabbat" svalor, orre, nattskärra, tofsvipa, storspov, gröngöling och tjäder.

Varje år genomför Örkelljungabygdens Natur en augustislåtter med liar som arbetsredskap - dels i den fuktiga slåtterängen, "sidvallen", i Spångabygget mellan Örkelljunga och Åsljunga. Dels på den torrare ängen, "hårdvallen", i Ramnekärr nordväst om Eket.

Blåsippor i Ingeborrarp. Foto: Perry Vigelsbo En annan viktig föreningsverksamhet är de studiecirklar som årligen genomförs. Visst är det ett privilegium att få träffas i avstressande miljö och mer ingående kunna diskutera ett gemensamt, stort naturintresse.

Vår lokala naturskyddsförening engagerar sig också i olika naturvårdsfrågor. Det kan gälla planerna på en restaurering av Flinka sjö eller byggnationsplaner i Bruketområdet. Dessutom försöker vi bevaka kommunens arbete eller brist på arbete med den kommunala naturvårdsplanen.

Örkelljungabygdens Natur vill försöka fånga upp det naturintresse som finns hos så många i våra trakter och försöka vända och styra in detta engagemang till fromma för både naturen och föreningen.

Vårt senate projekt är Biparadiset i den gamla grustäkten i Ekholm. Vår förhoppning är att med olika åtgärder skapa en pedagogisk miljö för biologisk mångfald. Vi hoppas att åter få se backsvalor häcka och att öka mångfalden av vilda bin och andra insekter.

Örkelljungabygdens Natur har ca 300 medlemmar och presenterar merparten av sina aktiviteter och sitt engagemang i medlemstidningen Alcedo.

Den nya datalagen (GDPR): Föreningen har ett medlemsregister som används för utskick av Alcedo och medlemsavier. Registret innehåller namn och adress (telefon och epostadress) samt medlemshistorik. Registret handhas endast av föreningens kassör.

Föreningens stadgar och drogpolicy
Verksamhetsberättelser: 2003 - 2004 - 2005 - 2009 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015