Vinterns och Vårens program

26/12 Tisdag. Annandag jul. Hallands Väderö. Bjärekretsen har gjort annandagen till en traditionsfylld exkursionsdag ut till Hallands Väderö. Missa inte chansen att uppleva denna säregna ö under en annorlunda årstid. Fika, kängor och varma kläder &aumn stor fördel. Avfärd från Netto kl. 08.45. Samling vid Väderöbå tarna i Torekov kl. 09.45.Ansvarig: Eva Persson

7/1 Söndag. Fåglar i närmiljön. Vi gör en vandring i vår hemkommun, tittar efter fåglar som kan betraktas som stannfåglar, undrar över fåglar som brukar lämna landet över vintern. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvariga: Kurt Arne Johansson & Björn Herrlund

18/1 Torsdag. Holkspikning. Det är alltid rätt tid att snickra bostäder åt våra både små och stora holkbyggare. Vi har bräder som passar för b åde mesholkar och kattuggleholkar. Väl mött i Åsljunga skola, slöjdsalen. Vi bjuder på en enkel fika. Samling kl. 18.00.Ansvarig: Björn Herrlund

27/1 Lördag. Stensmyr är alltid lika spännande att besöka. Vi besöker utvalda delar av detta myrkomplex som vi delar med Hässleholms kommun. Myren är ett Natura 2000-område och har länge uppmärksammats för sin säregenhet. Vandringens gestaltande är beroende av vinterdagens temperatur, väder och snöförekomst. Men kanske kan vi ha turen att kryssa in årets första orre, nu när orrinventeringsåret 2018 påbörjats! Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvariga: Eva Persson och Janne Johansson

8/2 Torsdag. Årsmöte med bildvisning. Sedan 1963 har det, inom ramen för LUVRE-projektet, forskats på fåglar i Vindelfjällen runt Ammarnäs. Göran Paulson har deltagit i trettiofem år och berättar om forskningen, naturen, byn och dess människor. Samling för årsmöte i Utbildningscentrum kl. 18.30. Bildföredraget börjar ca halvtimmen senare. Föreningen bjuder på fika. Ansvariga: Styrelsen

18/2 Söndag. Vandring i Pinnåområdet. Knoppar och strömstarar. Förhoppningsvis kommer Pinnån snart att bli kommunens första naturreservat. I alla fall är detta ett besöksvänligt, tätortsnära naturområde med flera olika kvalitéer som vi g ärna återkommer till. Under vintermånaden februari brukar man alltid kunna få uppleva strömstaren, kanske sittande på iskanten eller på en sten i vattnet, för att dyka på huvudet ner i vattnet, kanske avgivande en småknirklig sångstrof mitt i ett vintrigt snölandskap. Men vi kan också botanisera bland träd- och buskknoppar. Alltid beredda, väntande på vårvärmen. Samling kl. 09.00 vid Netto. Ansvarig: Zigge

1/3 Torsdag. Bildföredrag om Örkelljungas natur och kulturlandskap. Med hjälp av Perry Vigelsbos och Janne Johanssons bilder, ord och tankar görs ett försök att skildra det landskap som har formats av årtiondens, ja århundradens växelspel mellan natur och mä nniska. Myrarnas, vattnens, skogarnas och kulturmarkens landskap. Cirka 1½ timmes visning! Fruktpaus. Samling i Församlingshemmet kl. 19.00. Ansvariga: Perry Vigelbo och Janne Johansson

13/3 Tisdag. Petter Haldén och jordbruksfåglarna i skogsbygden. Vi har ofta ett kärt förhållande till de fåglar som uppehåller sig i det kvarvarande odlingslandskapet. Att umgås med storspov, tofsvipa, stenskvätta, sånglärka och ladusvala var ”vardagsmat” under första halvan av 1900-talet. Men idag har flera av dessa arter försvunnit eller starkt minskat i antal. Istället har de ersatts av arter som trana och gr ågås.
Vi uppmärksammar detta med en heldagsexursion (ca 4 tim) tillsammans med LRF och Hushållningssällskapets rådgivare, både inne och ute. Därför vill vi att du i förväg anmäler dig, helst före den 1 mars! Det underlättar planeringen! Ett mer detaljerat program kommer att skickas ut till de som anmäler sig. Anmälan per telefon (0435-50131) eller e-post (janne_ringarp@telia.com). Ansvarig: Janne Johansson

18/3 Söndag. Våren ute vid Skäldervikens stränder. Naturen i mitten av mars kan vara fantastisk, oberäknelig och kanske lite gråmulen. Men visst händer det mycket i fågelvärlden mest hela tiden! Vi åker ut till kusten och studerar vilka fågelarter som nyligen anlänt från närområdena i sydväst. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvarig: Björn Herrlund

7/4 Lördag. Workshop i Biparadiset. Hur kan vi gynna den biologiska mångfalden med olika insatser i mindre skala. Vi testar lite olika saker och lär oss om ”Veteranisering” av träd, mulmholkar, gräsbränning, eller kom med egna idéer. Vi räknar med att g öra en del praktiska saker, så oömma kläder efter väder. Vi samlas vid Biparadiset kl. 10.00. Parkering finns vid Ugglestigen. Föreningen bjuder på dryck, grillkorv med bröd, kaffe och kaka. Ansvariga: Pär Svensson och Lars Schale

14/4 Lördag. Naturinventeraren Örjan Fritz och Örkelljunganaturen. En spännande exkursionsdag utlovas då färden går upp till Långaltsmyrområdets skogar och myrar. Örjan Fritz har som bekant under de senaste två åren lagt ned ett stort jobb med att uppdatera kommunens Naturvårdsprogram. Några av Örjans specialiteter är skogarnas lavar och mossor vilka kommer att ägnas ett närgånget intresse denna vårliga aprildag. Glöm därför inte lupp, men tag även med kikare, fika, stövlar och rätt klädsel. Samling vid Netto kl. 08.00. Ansvarig: Patric Carlsson

26/4 Torsdag. Cykling i närnaturen. Visst är vi överens om att natur bäst upplevs gåendes eller cyklandes. Lennart har sen 2009 guidat oss runt på de småvägar som står till buds när man utgår från Örkelljunga tätort. Denna sena eftermiddag har Janne lovat försöka hålla i förberedelserna inför årets cykelexkursion. Vi ses vid Gästis (OBS!) kl 18.00. Ansvarig: Janne Johansson

5/5 Lördag. Fågelskådningens dag. En återkommande begivenhet bland alla vårens programpunkter som lyfter fram fågelskådningen på ett särskilt sätt. Våra hemtrakter har en mångfald av olika naturtyper att visa upp, men vart kosan ställs just denna morgon får du först reda på när du når vår mötesplats. Samling vid Netto kl. 07.00. Hemkomst ca kl. 12.00. Ansvariga: Björn Herrlund och Kurt Arne Johansson

22/5 Tisdag. Slåtter- och betesmarken i Ramnekärr. Denna dag är det den Biologiska mångfaldens dag och vi tänker därför ställa kosan till gräsmarkerna i Ramnekärr. Förhoppningsvis ska svinrotens gula solar ännu lysa när kvä llsvandringen tar sin början. En svinrotsäng var förr i tiden ett begrepp med mersmak. Men h är finns än mer av spirande växtlighet att glädjas åt. Samling vid Netto kl. 18.00.
Ansvariga: Patric Carlsson och Janne Johansson

5/6 Tisdag. Naturnatten och fladdermössen. Under försommarnatten kan man få uppleva olika spännande läten. Uppe i våra trakter kan det vara ljudet från enkelbeckasinen, från vattenrallen eller kanske ännu mer ett säreget ljud från nattskärran. Denna sena kväll och förnatt ska vi istället försöka fånga in fladdermusens ohörbara ljud med hjälp av en detektor. Vi får se vad kvällen kan ge oss i form av upplevelser. Vi får höra! Glöm inte fika och stövlar! Samling vid Netto kl. 21.00.
Ansvariga: Lena Ottosson och Janne Johansson

17/6 Söndag. De vilda blommornas dag uppe vid Spinneriet. I år är det faktiskt sextonde gången som detta samarrangemang kring vår växtvärld äger rum. Olika evenemang genomförs runt om i Norden och för vår del i Örkelljunga har vi alltså tänkt besöka de spännande markerna kring Pinnåns kvillområde i Spång. Här finns både spännande kärlväxter, mossor, lavar och kanske forsärlan också behagar visa sig. Ta med stövlar (Spinneriet är en på flera sätt vattenrik lokal), fika och flora. Samling vid Netto kl. 09.00. Ansvarig: Zigge

Till våra programpunkter är alla välkomna. Du behöver inte vara medlem och det krävs inga förkunskaper. Vi delar på transportkostnaden, annars kostar det inget, om inte annat anges.
Har du frågor eller synpunkter? Kontakta då den som är ansvarig för respektive programpunkt.