Vinterns och vårens program

16/6 Söndag. Vilda blommornas dag. I år är det faktiskt sjuttonde gången som detta samar-rangemang kring vår växtvärld äger rum. Olika evenemang genomförs runt om i Norden och för vår del i Örkelljunga har vi tänkt besöka Ingeborrarp. Samling vid Netto   kl. 09.00. Ansvarig Zigge

30/6  Söndag. Åraslövs mosse i Hässleholm besöks denna dag. Nu hoppas vi få se olika slags orki-déer, kärrspiror, ull- och starrarter mm. I det kalkpåverkade området finns många arter som vi knappast kan förvänta oss hitta i vår egen kommun. Samling kl. 09.00 vid Netto.  Ansvariga Janne Johansson & Zigge

20/7   Lördag. Vandring längs Stensåns övre delar. Under 2018 gjordes utförliga inventeringar   av Stensån med tanke på de habitat, biotoper som finns här. Finns här goda betingelser för lax, öring, flodpärlmussla, utter mm. Vi ställer in oss på en vandring i Östra och Västra Tockarps domäner. Ta gärna stövlar eller likartat på fötterna. Samling Netto kl. 08.00. Ansvariga Lars Schale & Janne Johansson

1/8 Torsdag. Slåtter i Spångabygget. En behjärtansvärd insats under denna tid av året är deltagan-det i slåtterarbetet på den gamla sidvallsängen i Spångabygget. Med liens hjälp arbetar vi oss nerför de blöta, tuvrika sluttningarna. Vattenklövern, småvänderoten och kärrviolen har sedan länge blommat över, men det lyser kanske ännu gult av myrliljor och blått av ängsvädd. Vi hoppas att du om möjligt viker denna kväll för en viktig naturvårds insats. Föreningen bjuder på fika och förhoppningsvis också på välslipade lieblad. Fotbeklädnad efter det fuktiga underlaget. Samling Netto kl. 17.50. Ansvariga: Janne Johansson & Perry Vigelsbo.

8/8  Torsdag. Borttagning av slåttergräset. En vecka efter lieslåttern samlas vi för att bära bort     det avslagna gräset, halvgräset och örterna. Tag med dig rätt fotbeklädnad, räfsa, grep, busksax och egen fika. Samling Netto kl. 17.50. Ansvariga: Perry Vigelsbo & Janne Johansson

18/8  Söndag. Biparadiset i Örkelljunga. Tillsammans med grannkretsen Klippanbygdens Natur      kollar vi läget i det gamla sandtaget. Hur klarade den nyanlagda ängen förra sommarens torka? Vilka insatser har gjorts för att gynna blommande växer och pollinerande insekter? Tillsammans hittar vi både frågor och svar bland blommor och bin. Samling kl. 10.00 vid   parkeringen på Ugglestigen. Medtag fika.   Ansvarig Pär Svensson

31/8  Lördag  Hanö – ön i Hanöbukten! Vi gör denna höstdag en annorlunda exkursion bort till en säregen utpost utanför Blekinges sydvästra kust. Vi får här uppleva en variationsrik natur med avenboksdominerade ädellövskogar, öppna gräsmarker, buskmarker, hällmarker och småvatten. Hanö har mycket höga geologiska värden och äger en intressant kulturhistoria. Heldag! Avfärd från Netto kl. 08.00.  Ansvariga Eva Persson & Janne Johansson

10/9 Tisdag. Örkelljungas fladdermöss! Stefan Viktorsson från Hässleholm guidar oss. Följ       med på en vandring där vi försöker titta närmare på de hemliga djurens värld. Vi använder ultraljuds-detektorer för att lyssna på fladdermössens högfrekventa ljud. En intressant, spännande och rolig kväll utlovas. Samling vid Netto kl. 19.00. Ansvariga Lena Ottosson & Janne Johansson

22/9 Söndag. Flyttfåglar på gång? Många av våra fågelarter vistas som bekant bara under häcknin-gen i vår del av landet, inlandet. Nu i september, oktober kan vi däremot se ett flertal ”utländska” arter passera förbi. Ute vid Skälderviken finns kanske snäppor, vadare att betitta. Kanske kan flyttande rovfåglar också inregistreras. Vi får se vart vi far denna dag. Samling kl. 08.00 vid Netto. Glöm inte bra kläder, fika.  Ansvariga Björn Herrlund & Kurt Arne Johansson

5/10 Lördag.  Svampdag i nån hemmamark tillsammans med Mikael Bergkvist. Vi hoppas att denna höst blir givande för den som vill vistas ute i svampskogen. Men valet av marker vi ska besöka avgörs som vanligt av sensommarens väderlek. Glöm inte bra svamplitteratur! Väl mött. Vi ses på Netto kl. 09.00. Glöm inte svampkorgen och inte heller fikakorgen. Ansvarig Eva Persson

24/10 Torsdag. Hur ser läget ut för miljön i Skåne? Når vi våra miljö- och klimatmål? Vilka är         de stora utmaningarna och hur går åtgärdsarbetet? Miljöstrategen Tommy Persson från länsstyrelsen i Skåne gästar oss denna kväll. Klimat- och energistrategin för Skåne ska ge inspiration, vägledning och stöd till att utveckla och genomföra åtgärder för att nå de regionala klimatmålen.  Missa inte detta tillfälle för egen uppdatering på ett viktigt område! Samling kl. 18.30. Lokal Utbildningscentrum.  Ansvarig Janne Johansson

7/11 Torsdag  Örkelljungas skogar – varför ser de ut som de gör – hur blir i framtiden??           I kväll försöker vi fokusera på tillståndet i den egna kommunen. Här finns bokskogar, enstaka ekskogar, alkärr. Här finns tallbeväxta torvmarker kring våra myrar. Här finns det också granskogar, granbestånd planterade för skogsägarens plånbok. Vi gör en resa runt i bygden med hjälp av många bilder. Upplagt för diskussion, kommentarer. Samling kl. 19.00 i församlingshemmet; ingen avgift. Välkommen!!           Ansvariga Perry Vigelsbo & Janne Johansson

17/11 Söndag  Sjövandring runt Hjälmsjön. Även denna höst tar vi oss för att vandra runt en av         våra större sjöar. Hjälmsjön är ju den sjö som ligger mest centralt sett från Örkelljunga tätort. Vi för-söker ta oss runt utan att behöva traska på för mycket med asfaltvägar. Samling vid Netto kl. 09.00.  Ansvarig Björn Herrlund

28/11 Torsdag. Holkspikning i Örkelljungas slöjdsal. Denna gång kommer vår sågande, spikande innekväll att genomföras i Beringskolans slöjdsal. Skolledningen har tacksamt nog låtit oss använda dessa lokaler för att bygga bostäder till både stora och små fågelarter. Hoppas du vill hjälpa oss! Samling utanför Beringskolan kl. 18.00. Ansvarig Björn Herrlund.

5/12 Torsdag. Egna bilder. Vi håller fast vid denna traditionella föreningsträff med bilder från året som gått. Hoppas du ställer upp med dina egna, bästa foton, med anknytning till naturen och gärna Örkelljunga Natur. Vi begränsar oss till max 100 bilder per person!! Detta är en     bra kväll att minnas på – nu när decembermörkret omsluter oss. Samling i Utbildningscentrums lokaler kl. 19.00 Ansvarig Perry Vigelsbo